نشریات الکترونیکی-چاپی نشریات چاپی

1- فصلنامه "درباره ترجمه"

شماره یک- شهریور 1384

شماره دو - تابستان و پاییز 1385

شماره سه - زمستان 1385

شماره چهار- بهار و تابستان 1386

شماره پنج - پاییز و زمستان 1386

شماره شش - بهار و تابستان 1388

شماره هفت - پاییز و زمستان 1389

شماره هشت - بهار و تابستان 1389

 

 

1-فصلنامه مطالعات ترجمه

جدیدترین شماره - شماره 33 بهار 1390

2-فصلنامه مترجم

آخرین شماره - شماره 49 پاییز و زمستان 1388

برای آشنایی بیشتر با این نشریه و نحوه دریافت شماره های قبلی لطفا اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

2- نشریه الکترونیکی کارگاه ترجمه

شماره پنج - نمیه ی دوم خرداد 1390

شماره چهار- نیمه ی اول خرداد 1390

شماره سوم - نیمه ی دوم اردیبهشت 1390

شماره دوم - نیمه ی اول اردیبهشت 1390

شماره یک - فروردین 1390

 

3- نشریات الکترونیکی فدراسیون بین المللی مترجمان (FIT)

- FIT Flash

- Translation