گفتگو با استاد محمد علي اردکاني؛ مترجم و فرهنگ نويس پيش کسوت


يادي از مترجمان زنده یاد

رضا سيد حسيني

مهدي سحابي

خسرو فرشيدورد